۶ جمله اشتباهی که ورد زبان شده اند

سعی کنیم با خواندن مطلب زیر نوع گفتارمان را اصلاح کنیم. ۱_ خدا بد نده! : این کلام در برخورد با افراد مریض یا کسانی ک به مشکلی برخورد کرده اند مطرح میگردد،در حالیکه این کلام اهانت به پروردگار است،زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده:هیچ خوبی بشما نمیرسد مگر از ناحیه ی خدا و هیچ بدی بشما نمیرسد مگر از ناحیه ی خود شما(و بخاطر اعمال خودتان است)

پس بهتراست بجای این کلام بگو ییم بدنباشی یا بدنبینی
۲_جوان ناکام!

این اصطلاح‌ عامیانه برای جوانهایی که قبل از ازدواج از دنیا میروند بکار میرود ،درحالیکه ازدواج کام حقیقی یک انسان نیست ک اگر ازدواج نکرد به او بگویند ناکام ،بلکه کام حقیقی انسان رسیدن به مقام بندگی خداست و استفاده ی خوب کردن از عمر و فرصتی ک خدا ب او داده است
۳_عیسی به دین خودش موسی به دین خودش!

این جمله معنای صحیحی ندارد زیرا بین پیامبران خدا، کوچکترین اختلافی نبوده و همه ی انها عقیده ی یکسانی داشتند
۴_ولش کردی به امان خدا!

این حرف کفر آمیز است ،زیرا اگر کسی مال یا فرزند خود را ب امان خدا بسپارد که غمی نیست بهتر است بجای این کلام گفته شود :ولش کردی ب حال خودش.
۵_انسان جایز الخطاست!

این حرف نیز غلط است ،زیرا انسان برای خطا کردن آزاد نیست ،بهتر است بجای این کلام بگوییم :انسان ممکن الخطاست ،یعنی انسان ممکن است خطا کند

۶_رییس مذهب!

یکی از تعابیری ک برای امام صادق استفاده میشود رییس مذهب است ک البته بجهت موقعیت خاصی است ک برای ان امام عزیز پیش آمده‌است ولی در حقیقت ما باید بدانیم ک رییس مذهب ما همه ی چهارده معصوم هستند و این لقب برای امام ششم از ناحیه ی معصومین صادر نشده است